Kurser Om oss Hjälp Blog Logga in Kom igång nu

Integritetspolicy

BostadsExperternas sekretesspolicy

(Version 2018-10-01, uppdaterad)

Denna integritetspolicy gäller för Nordic Experts Group AB (559083-0179) fr o m datum enligt ovan och ersätter alla tidigare versioner.

I policyn tar vi upp

Personuppgifters behandling samt deras ändamål, lagliga grund, mm
Tillämpningsområden
Delar vi personuppgifter?
Barn kan använda våra system
Datasäkerhet
Hur används kakor?
Ändringar av integritetspolicyn
Registrerades rättigheter och hur de hanteras

Din integritet är viktig för oss på Nordic Experts Group AB. Vi ansvarar för de personuppgifter, som vi får av dig. Vi vill att du ska känna dig trygg, som besökare, kund och användare, hur vi behandlar, hanterar och lagrar dina uppgifter. Därför har vi dokumenterat det i den här integritetspolicyn för personuppgifter.

I den här integritetspolicyn informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig på någon av våra webbsidor, anmäler dig till någon av våra aktiviteter eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser, tjänster eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Personuppgifters behandling samt deras ändamål, lagliga grund, mm

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik. I huvudsak samlas in kontaktdata och ibland data om köpta produkter/tjänster inkl betalningsdata via våra webbplatser, IT-system och sociala media.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling t ex insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Se mer om de specifika lagringsperioderna nedan under respektive syfte i vår integritetspolicy.

Vi är förstås ansvariga för behandlingen av personuppgifterna och att den sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Nedan finns behandlingsinformation för de personuppgifter, som används i våra system.

Syfte

Behandling

Inkl system

Uppgifts-kategorier

Användar-

kategorier

Laggrund

Lagring

Analys och uppföljning

Besök på våra webbplatser

Kontakt- och besöksdata

Besökare

Intresse-avvägning

Så länge kontakten finns plus 12 månader

Hantera frågor, mm och kundärenden

Kontakt- och ärendehantering via mejl, telefon och chat

Kontakt- och ärendedata

Besökare och kunder

Intresse-avvägning

Så länge kontakten finns plus 12 månader

Erbjuda produkter och tjänster

Marknadsföring kompletterat med mejl - webbplatserna

Kontaktdata samt data om produkter/ tjänster

Besökare

Intresse-avvägning

Så länge kontakten finns plus 12 månader

Ta emot beställningar av gratistjänster och -produkter

Administrera produkter/tjänster- webbplatserna

Kontaktdata samt data om produkter/ tjänster

Kunder

Intresse-avvägning

Så länge kontakten finns plus 12 månader

Hantera användning av våra tjänster via webbplatserna

Nerladdning av dokument via webbplatsen. Användning av våra webbappar

Kontakt- och besöksdata samt säkerställa identitet via inloggning

Besökare och kunder samt auktoriserade användare

Intresse-avvägning och avtal

Minst 7 år

Hantera vårt testsystem NEG IT

Testning och testhantering via NEG IT System

Kontakt- och besöksdata samt testdata

Kunder

Avtal

Så länge kontakten finns plus 12 månader

Hantera köp av produkter/tjänster

Administrera och fakturera produkter/tjänster via Kajabi/Stripe

Kontaktdata samt data om produkter/ tjänster samt ekonomidata

Kunder

Avtal

Minst 7 år

Hantera betalning av produkter/tjänster

Reskontra avseende produkter/tjänster via Kajabi/Stripe

Kontaktdata samt data om produkter/ tjänster samt ekonomidata

Kunder

Avtal

Minst 7 år

Följa upp användning av produkt/tjänst

Test/användning av produkt/tjänst via webbplatsen

Kontaktdata samt data om produkter/ tjänster

Kunder

Intresse-avvägning

Så länge kontakten finns plus 12 månader

Hantera åtkomst till intern del av webbplatsen

Besök på den interna delen av webbplatsen

Kontaktdata samt säkerställa identitet via inloggning

Auktoriserade användare

Intresse-avvägning

Så länge kontakten finns plus 12 månader

Hantera missbruk och brott

Analys, kontakt- och ärendehantering via mejl, telefon och brev

Kontaktdata samt data om produkter/ tjänster samt ekonomi- och loggdata

Besökare och kunder

Rättslig förpliktelse

Minst 7 år

Rättsliga förpliktelser

Analys, kontakt- och ärendehantering via mejl, telefon och brev

Kontaktdata samt data om produkter/ tjänster samt ekonomi- och loggdata

Besökare och kunder

Rättsliga förpliktelse

Minst 7 år

Tillämpningsområden

Här redovisas de system som Nordic Experts Group AB använder för hantering av personuppgifter via vår webbplats och i sociala medier. Det gäller webbplatsen www.bostadsexperterna.se www.renoveringsexperterna.se www.säljexperterna.se www.köpexperterna.se www.inredningsexperterna.se inkl alla andra webbadresser, som vidarekopplar till den webbplatsen.

Vi har förstås även system för kontakt- och ekonomiadministration, som hanterar personuppgifter.

Vi använder även Skype, Google Analytics och AdWords, Linkedin, Facebook, YouTube, SlideShare, Instagram, Twitter, Meetup, Pinterest, Tumblr, WhatsUp and WeChat.

Delar vi personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden, som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t ex bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring och IT. I sådana fall har vi ingått ett avtal med personuppgiftsbiträdet, som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål, som vi från början samlade in dem för.

Vi har höga krav för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker t ex för IT-service av olika slag, sker det enligt högt ställda krav och avtal. För närvarande sker driften av vår webbplats humanguide.org och humanguide.tictail.com utanför Sverige.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

På sociala medier ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av. Där är andra våra personuppgiftsbiträden.

Barn kan använda våra tjänster

Våra webbplatser och tjänster kan användas av den som är under 16 år, men då krävs vårdnadshavarens samtycke.

Datasäkerhet

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Hur används kakor (cookies)?

Kakor sparas på din dator för att t ex spara undan din kundkorg i samband med köp på vår webbplats. Kakor används även för att ge dig en personlig upplevelse på vår webbplats och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Vi använder kakor för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt

ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida, som du besöker
kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma webbplatsen för att ge dig som användare bästa upplevelse
sparar ner det som du handlar i en varukorg
anpassar våra tjänster, så att du bara får reklam som är relevant för dig
samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användare

Vi använder följande cookies/kakor
Cookie Name Purpose
_kjb_session Kajabi session cookie Tracks your active admin session so you don't need to re-login
kjba Kajabi affiliate token Tracks which affiliate has referred an offer purchase
_abv Admin bar hidden Tracks whether the user wishes their admin previewing bar to be hidden
Du kan också läsa mer om kakor på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Ändringar av integritestpolicyn

Denna policy kan ändras då och då. Vi kommer ha en sådan för våra webbplatser och sociala media redovisad på vår webbplats. När tillämpligt, så kommer vi följa den policyn även för våra allmänna system.

Registrerades rättigheter och hur de hanteras

Att ha tillgång till sina personuppgifter, dvs den registrerade kan meddela oss för att få tillgång till de data, som vi har registrerat. En gång per år
Att justera felaktiga uppgifter eller komplettera uppgifterna, dvs den registrerade kan meddela oss om någon uppgift är felaktig eller något behöver ändras/kompletteras av andra skäl
Att makulera en registrerads uppgifter, dvs den registrerade kan meddela oss om hen vill få sina uppgifter makulerade hos oss
Att ha synpunkter på hur data behandlas, dvs den registrerade kan meddela oss, om hen har synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter
Att ha synpunkter på automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande och profilering
Att transferera uppgifterna till något annat system, dvs när vi sköter systemet, så kan vi transferera data, om ett vanligt format kan användas. För övriga system så kan detta bara göras i överenskommelse med vårt personuppgiftsbiträde
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss på [email protected] eller på 08-30 30 31.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.